Všeobecné Obchodné Podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti We Got Sneakers, s. r o

so sídlom: Nám. Hraničiarov 1 851 03 Bratislava identifikačné číslo: 36692000 zapísanej v obchodnom registri vedenom u okresného Súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 143489/B pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese  www. offtrendclub. com

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. 1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti We Got Sneakers s. r o , so sídlom spoločnosti Pri starej prachárni 132/14 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, identifikačné číslo: 52913066, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresnom Súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka 42911/B (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi zdravotnou osobou a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je aktívnym prevádzkovaným na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www. offtrendclub. com (ďalej len „webová stránka“), a prostredníctvom rozhrania webového rozhrania obchodu (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1. 2 Ak uzavriete zmluvu s obchodnou partnerkou, ktorá nie je spotrebiteľom, teda v súlade s § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“), nepožívajú sa na kúpnu zmluvu ustanovenia týchto obchodných podmienok, ktoré sú označeného kupujúceho ako spotrebiteľa priamo v texte týchto obchodných podmienok, alebo príloh, ktoré sú súčasťou obchodných podmienok.

1. 3 Stanovenie odlišných od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1. 4 Ustanovenia obchodných podmienok sú súčasťou súčasnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1. 5 Znenie obchodných podmienok môže meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2. 1 Na základe registrácie vykonanej na elektroniku môže spustiť spustiť svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže jazdiť objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že chcete využívať webové rozhranie obchodu, môže využívať zakúpenie tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2. 2 Prihlásiť sa môžete pomocou služieb tretích strán, najmä:

         2. 2 1 pomocou služieb Apple,

         2. 2 2 pomocou služieb Google,

         2. 2 3 pomocou služieb Facebook.

 

2. 3 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je povinný uviesť správne a pravdivo. Údaje uvedené v užívateľskom potvrdení sú založené na zásade zmeny aktualizácie. Údaje uvedené v spotrebiteľskom tovare a pri objednávaní tovaru sú považované za správne.

2. 4 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. je povinný dodržiavať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2. 5 nie je oprávnené využívať užívateľského účtu tretím osobám.

2. 6 môžete využívať užívateľský účet dlhšie ako 3 roky, či v prípade, keď kupujete svoje povinnosti z nákupu (vrátane obchodných podmienok).

2. 7 berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3. 1 Ponuka tovaru webového rozhrania obchodu nie je právne záväzným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Ide len o alternatívnu ponuku k zaslaniu záväzného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. berie na vedomie, že môže dôjsť k (dočasnému) vypredaniu ponúkaného tovaru a tovar mu nebude môcť byť doručený. O tom bude kupovať po vykonaní objednávky informovaný.

3. 2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, vrátane ceny za tovar, ktorý nemožno vrátiť poštou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3. 3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedeného vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3. 4 Pre objednanie tovaru vyplníte objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3. 4 1 objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ nákup do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3. 4 2 spôsob úhrady kúpnej ceny za tovar, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, a
3. 4 3 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

 

3. 5 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu možné doplniť a meniť údaje, ktoré vykonávajú objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošleme kúpiť kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú považované za správne. najskôr po zadržaní objednávky toto obdržanie kupu oznámiť elektronickú poštu, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (len „elektronická adresa kupujúceho“). Pri požiadavke na zmenu podošvy či vyrazenia vlastných iniciatív sa táto zmena nemusí z technických dôvodov webových stránok vždy zobraziť v potvrdení predávajúceho o zadržaní objednávky.

3. 6 je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať o dodatočné potvrdenie (napr. písomne ​​či telefonicky).

3. 7 Zmluvný vzťah medzi vstupom do ponuky vzniká prijatím objednávky (akceptáciou), ktorá je aktívna zaslaná kupu elektronickej pošty, na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3. 8 súhlasíte s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradia výdavky sám a berie na vedomie, že tieto náklady môžu závisieť od podmienok internetového alebo telefonického pripojenia využívajúceho kupujúcim.

3. 9 V prípade nákupu tovaru, kde boli vykonané zmeny na základe požiadavky zákazníka (zmena materiálu, pečiatkovanie iniciálok, konfigurátor. ), spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dodaní tovaru v súlade s ustanoveniami § 1837 písm. d) NOZ a v tomto prípade nie je možná žiadna náhrada.

3. 10 V prípade zjavne technickej chyby zo strany predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v obchode alebo počas procesu objednávania tovaru nie je povinný dodať tovar za túto zjavne nesprávnu cenu. musíte informovať o chybe bez darčeka a poslať kupujúcemu zmenenú ponuku na jeho e-mailovú adresu. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a v tomto prípade je kúpna zmluva uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

 

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4. 1 Cenu tovaru a súvisiace náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže dokúpiť tovar odovzdať nasledujúci poplatok:

4. 1 2 bankovým prevodom na účet predávajúceho (ďalej len "účet predávajúceho"):

  • použitím metód Bestereon
  • metódou Slovenskej sporiteľne
  • použitím metódy Tatra banky
  • použitím metódy VÚB banky
  • použitím metód Unicredit Bank
  • použitím metódy poštovej banky
  • Pomocou metódy Viamo

4. 1 3 bankovým prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány,

4. 1 4 bankovým prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány PayPal

 

4. 2 Spolu s kúpnou cenou je povinný zaplatiť predávaný náklad aj s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Pokiaľ nie je konkrétne uvedené inak, rozumie sa aj kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru.

 

4. 3 vyžadujete od zálohy ani v podobnú platbu. Tím nie sú dotknuté ustanovenia článku 4. 6 Obchodných podmienok týkajúcich sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

 

4. 6 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena platná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4. 7 V prípade bezhotovostnej platby je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade, že zákazník zaplatí za kúpnu cenu splnený okamih pripísania významných čiastok na účet predávajúceho.

4. 8 Pokiaľ nie je cena dokúpenia zaplatená v okamihu splatnosti, má sa za to, že dôjde k nákupu, ktorý je spotrebiteľom, odstúpil od kúpnej zmluvy, ak neprejaví opačnú zmluvu.

4. 9 je oprávnený v prípade, že zo strany kupujúceho najmä nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3 6), krátke uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4. 10 Prípadné zľavy z ceny drahého tovaru kupujme nie je možné spoločne.

4. 11 Ak je to obvyklé v podnikaní alebo ak je to stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, prioritnými kupami daňový doklad – faktúru týkajúcu sa platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vyhodnoťte podľa e-mailovej adresy kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5. 1 schválený, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zmluvách uzavretých na diaľku“), nemožno okrem iného odstúpiť v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj (i) tovaru zhotoveného podľa osobitného požiadavky spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, (ii) tovaru, ktorý podlieha rýchlej výrobe akosti ; alebo skaze, iii) tovar, ktorý môže byť vzhľadom na danú povahu po dodaní zmiešaný s iným tovarom, iv) uzavretého tovaru v ochrannom obale, ktorý nie je vhodný z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po podaní porušeného, ​​alebo (v) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

5. 2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5 1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď v zmysle zákona o zmluvách uzavretých na diaľku nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má tovar, ktorý je spotrebiteľom, v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) zákona o zmluvách uzavretých na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, a to do štrnástich (14) dní odo dňa (i) prevzatia tovaru od kupujúceho alebo ním určenej osoby s výnimkou dopravcu, alebo (ii) prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednali v jednej objednávke poskytujúcej oddelene; alebo iii) prevzatie posledného dielu alebo posledného kusu, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov. Odstúpenie od kúpnej musí byť predávané odovzdané v predchádzajúcej zmluve v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môžete využiť obchodný vzorový formulár poskytovanej zmluvy, ktorý tvorí prílohu podmienok. prijatie odstúpenia od zmluvy potvrdzuje spotrebiteľovi bez náhradného odkladu po jeho obdržaní. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže zasielať informácie na adresu elektronickej pošty predávajúceho support@offtrendclub. com.

5. 3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5 2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odíde z kúpnej zmluvy, nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5. 4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5 2 obchodných podmienok vrátime hotovostné prostriedky od začiatku bez ukončenia odkladu, do štrnástich (14) dní odstúpenia od zmluvy. je možné, že je oprávnený vrátiť plnenie doplnkového tovaru už pri vrátení tovaru kúpiť či kúpiť podobný tovar, ak tým bude súhlasiť. Ak odídete z nákupu od zmluvy, bude možné, že bude možné vrátiť peňažné prostriedky z nákupu nového tovaru, než bude záujem, ktorý prinesie tovar.

5. 5 je oprávnená jednostranná započítanie voči nároku na vrátenie kúpnej ceny.

5. 6 V prípadoch, keď má kúpiť v súlade s ustanoveniami § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, môže byť tiež možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, až kým kúpiť tovar nepreberie. V tomto prípade vrátime kupujúcemu kúpnu cenu bez náhradného odkladu bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5. 7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý poskytnutý kupujúcemu, je darovacia zmluva medzi aktívnymi účastníkmi uzatvorenia zmluvy s rozväzovacou podporou, že ak dôjde k odstúpeniu od kupujúcich kupujúcich, stratí darovaciu zmluvu ohľadom tohto darčeka, keď je povinný zaplatiť spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj finančný darček .

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6. 1 Ak je dohodnutý na základe osobitnej požiadavky dopravy, nesie riziko a dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6. 2 Ak je ponuka na základe kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené v objednávke, je súčasťou doplnkovej dodávky tovaru pri dodaní.

6. 3 Ak je z dôvodov uvedených zo strany kupujúceho potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je v objednávke, je povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo nákladov spojených s iným spôsobom dodania.

6. 4 Pri preberaní dopravcu je povinný dovoz tovaru od neporušenia obalu tovaru a prípadu         v ráde rýchlej dopravy. V prípade porušenia obalu, ktoré môžu viesť k dodávke dopravcu, nemusí prísť.

6. 5 Ostatné práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu byť upravené špeciálnymi dodáciami      podmienky predávajúceho, ak sú vybrané medzinárodným tovarom.

 

7. NÁROKY Z VADNÉHO PLNENIA

7. 1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práva vyplývajúcich z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami článkov 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

7. 2 zodpovedá kupujúcemu, že tovar nemá vady pri prevzatí. zodpovedá kupujúcemu najmä to, že v čase, keď prevzal tovar:

7. 2 1 tovar má vlastnosti dohodnuté strany a pri absencii dohody má vykonať overenie alebo prepravu očakávam, berieme do úvahy povahu tovaru a reklamu, ktorú vykonáva,

7. 2 2 tovar je vhodný na účel uvedenia do pohybu na jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa,

7. 2 3 zodpovedá kvalite alebo vykonaniu dohodnutej vzorky alebo návrhu, ak bola kvalita alebo dizajn určený v súlade s dohodnutou vzorkou alebo modelom,

7. 2 4 tovar je v primeranom množstve, len alebo hmotnosti;

7. 2 5 tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

7. 3 Ustanovenia uvedené v článku 7. 2 obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za cenu s vadou, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, na opotrebenie tovaru, ktorý používal jeho bežným používaním, na použitý tovar na vadu zodpovedajúceho stupňa Použitie alebo ak. vyplýva z povahy tovaru.

7. 4 Ak dôjde k šiestim mesiacom od prevzatia, tovar považuje za chybný v čase prevzatia. je oprávnené si uplatniť právo na vady, ktorá je poskytnutá pri spotrebe tovaru do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7. 5 Práva z vadného plnenia vykonáva prácu predávajúceho na adrese svojho sídla, kde je možné reklamu akceptovať z hľadiska sortimentu predávaného tovaru, prípadne aj v mieste sídla alebo v mieste podnikania.

7. 6 Ostatné práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môžu byť upravené Reklama u predajcu.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8. 1 prevziať vlastníctvo k tovaru prevzatím tovaru.

8. 2 nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi požiadavkami správania v zmysle ustanovenia § 2 písm. s) zákona o ochrane spotrebiteľa.

8. 4 je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľadu nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.

8. 5 týmto preberá riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. Nie je možné použiť ustanovenia článku 2 Občianskeho zákonníka.

9. DORUČOVANIE

9. 1 Ak je medzi zmluvnými stranami iný spôsob komunikácie, komunikácia na základe kúpnej zmluvy bude prebiehať v súlade s týmto článkom obchodných podmienok. Okrem iných spôsobov komunikácie dohodnutých medzi stranami sa považuje za platné osobné doručovanie, doručovanie doporučenej pošty, kuriérskou službou alebo elektronickou poštou, a na adresu predávajúceho pre doručovanie a adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú v čl. 14. 5 obchodných podmienok, , a túto adresu a/alebo elektronickú adresu uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke, alebo na iné adresy, ktoré si strany navzájom oznámia.

9. 2 Oznámenia v listinnej podobe správne adresované sa považujú za doručené:

9. 2 1 dňom fyzického odovzdania oznámenia, ak je oznámenie zasielané prostredníctvom kuriéra alebo prevádzkovateľa poštových služieb (s výnimkou zaslania formou doporučenej pošty) alebo doručované osobne; alebo
9. 2 2 dňom doručenia potvrdeným doručeným, ak je oznámenie odoslané doporučenou poštou a ak je skutočne doručené; alebo
9. 2 3 márnym prevádzkovateľom poštových služieb do konca 5 dní od uloženia oznámenia o príslušnej poštovej zásielke, ak sa nepodarí odoslať doručené doručenie odoslaných služieb alebo ak bude prevzatie oznámenia odopreté.

 

9. 3 Správa adresovaná elektronickej pošty sa považuje za doručenú v okamihu, kedy je správa prostredníctvom elektronickej pošty odoslaná, ak neprekážete adresovať správy, že sa správa nedostala do jeho dispozície.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10. 1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah riadi slovenským právom. Súčasne je výlučne vylúčená aplikácia Dohovor o zmluvách zakúpeného tovaru. Toto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa s obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré mu zaručujú kogentné normy právneho poriadku krajiny jeho obvyklého pobytu.

10. 2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa tak stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel je istému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo nedostatkom jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10. 3 Kúpna zmluva obchodných vrátane podmienok je archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná. na základe prístupovej kúpnej zmluvy kupujúcemu spotrebiteľovi na jeho písomnú žiadosť.

10. 4 Príloha obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamný poriadok.

10. 5 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie We Got Sneakers s. r o Na Pántoch 8542/18 831 06 Bratislava

Bratislava, adresa elektronickej pošty support@offtrendclub. com, telefón +421 911 040 888

.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 3 2021.