Všeobecné Obchodné Podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti We Got Sneakers, s.r.o.

so sídlom: Nám. Hraničiarov 1 851 03 Bratislava identifikačné číslo: 36692000 zapísanej v obchodnom registri vedenom u okresného Súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka č.143489/B pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese  www.offtrendclub.com

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky") spoločnosti We Got Sneakers s.r.o., so sídlom spoločnosti Pri starej prachárni 132/14 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, identifikačné číslo: 52913066, zapísanej v obchodnom registri vedenom okresnom Súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka 42911/B (ďalej len „predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.offtrendclub.com (ďalej len „webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu").

1.2. Ak kúpnu zmluvu s predávajúcim uzatvára kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, teda v súlade s § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "spotrebiteľ"), nepoužijú sa na kúpnu zmluvu ustanovenia týchto obchodných podmienok, ktoré označenú kupujúceho ako spotrebiteľa priamo v texte týchto obchodných podmienok, alebo príloh, ktoré sú súčasťou obchodných podmienok.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Prihlásiť sa môžete pomocou služieb tretích strán, najmä:

         2.2.1. pomocou služby Apple,

         2.2.2. pomocou služby Google,

         2.2.3. pomocou služby Facebook.

 

2.3. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.4. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.6. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 3 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.7. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Ponuka tovaru prostredníctvom webového rozhrania obchodu nie je právne záväzným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Ide len o výzvu kupujúcim k zaslaniu záväzného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že môže dôjsť k (dočasnému) vypredaniu ponúkaného tovaru a tovar mu nebude môcť byť doručený. O tom bude kupujúci po vykonaní objednávky informovaný.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny za tovar, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka").

 

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho"). Pri požiadavke na zmenu podošvy či vyrazenia vlastných iniciálok sa táto zmena nemusí z technických dôvodov webových stránok vždy zobraziť v potvrdení predávajúceho o obdržaní objednávky.

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám a berie na vedomie, že výška týchto nákladov môže závisieť od podmienok internetového alebo telefonického pripojenia využívanom kupujúcim.

3.9. V prípade kúpy tovaru, na ktorom boli vykonané zmeny na základe požiadaviek kupujúceho (zmena materiálu, pečiatkovanie iniciálok, konfigurátor...), spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dodaní tovaru v súlade s ustanoveniami § 1837 písm. d) NOZ a v tomto prípade nie je možná žiadna náhrada.

3.10.    V prípade zjavnej technickej chyby zo strany predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo počas procesu objednávania predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavne nesprávnu cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu zmenenú ponuku na jeho e-mailovú adresu. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a v tomto prípade je kúpna zmluva uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

 

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.2. bankovým prevodom na účet predávajúceho (ďalej len "účet predávajúceho"):

  • použitím metódy Bestereon
  • metódou Slovenskej sporiteľne
  • použitím metódy Tatra banky
  • použitím metódy VÚB banky
  • použitím metódy Unicredit Bank
  • použitím metódy poštovnej banky
  • Pomocou metódy Viamo

4.1.3. bankovým prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány,

4.1.4. bankovým prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány PayPal

 

4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, rozumie sa aj kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru.

 

4.3. Predávajúci nevyžaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

 

4.6. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.7. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.8. Pokiaľ nie je cena kupujúcim zaplatená v okamihu splatnosti, má sa za to, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpil od kúpnej zmluvy, ak neprejaví opačnú vôľu.

4.9. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.10. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.11. Ak je to obvyklé v podnikaní alebo ak je to stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, predávajúci vyhodí kupujúcemu daňový doklad – faktúru týkajúcu sa platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vyhodí predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle v elektronickej forme na e-mailovú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zmluvách uzavretých na diaľku“), nemožno okrem iného odstúpiť v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj (i) tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, (ii) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti; alebo skaze, (iii) tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, (iv) tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo (v) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď v zmysle zákona o zmluvách uzavretých na diaľku nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) zákona o zmluvách uzavretých na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, a to do štrnástich (14) dní odo dňa (i) prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, alebo (ii) prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene; alebo (iii) prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Predávajúci prijatie odstúpenia od zmluvy potvrdí spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu po jeho obdržaní. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu elektronickej pošty predávajúceho support@offtrendclub.com.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať reklamáciu voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanoveniami § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, predávajúci je tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, až kým kupujúci tovar nepreberie. V tomto prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.   Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci nesie riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.   Ak je predávajúci na základe kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.   Ak je z dôvodov zo strany kupujúceho potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovanou dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6.4.   Pri preberaní tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek            vád okamžite informovať dopravcu. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nemusí prevziať zásielku od dopravcu.

6.5.   Ostatné práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacie      podmienky predávajúceho, ak sú vydané predávajúcim.

 

7. NÁROKY Z VADNÉHO PLNENIA

7.1.   Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv vyplývajúcich z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami článkov 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

7.2.   Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar nemá vady pri prevzatí. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä to, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar:

7.2.1.   tovar má vlastnosti dohodnuté stranami a pri absencii dohody má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo očakávané kupujúcim, berúc do úvahy povahu tovaru a reklamu, ktorú vykonávajú,

7.2.2.   tovar je vhodný na účel uvedený predávajúcim na jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa,

7.2.3.   tovar zodpovedá kvalite alebo vykonaniu dohodnutej vzorky alebo návrhu, ak bola kvalita alebo dizajn určený v súlade s dohodnutou vzorkou alebo modelom,

7.2.4.   tovar je v primeranom množstve, mere alebo hmotnosti;

7.2.5.   tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

7.3.   Ustanovenia uvedené v článku 7.2 obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu s vada, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným používaním, na použitý tovar na vadu zodpovedajúcu stupňu použitia alebo opotrebenia, ktorú mal tovar v čase prevzatia kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4.   Ak vada nastane do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný v čase prevzatia. Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo na vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebe tovaru do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5.   Práva z vadného plnenia vykonáva kupujúci u predávajúceho na adrese svojho sídla, kde je možné reklamáciu akceptovať z hľadiska sortimentu predaného tovaru, prípadne aj v mieste sídla alebo v mieste podnikania.

7.6.   Ostatné práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môžu byť upravené Reklama u predajcu.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru prevzatím tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 2 písm. s) zákona o ochrane spotrebiteľa.

8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.

8.5. Kupujúci týmto preberá riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. Nie je možné uplatniť ustanovenia článku 2 Občianskeho zákonníka.

9. DORUČOVANIE

9.1. Ak nie je medzi stranami dohodnutý iný spôsob komunikácie, akákoľvek komunikácia na základe kúpnej zmluvy bude prebiehať v súlade s týmto článkom obchodných podmienok. Okrem iných spôsobov komunikácie dohodnutých medzi stranami sa za účinné považujú osobné doručovanie, doručovanie doporučenou poštou, kuriérskou službou alebo elektronickou poštou, a to na adresu predávajúceho pre doručovanie a adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú v čl. 14.5 týchto obchodných podmienok, , a adresu kupujúceho a/alebo elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke, alebo na iné adresy, ktoré si strany navzájom písomne oznámia.

9.2. Oznámenia v listinnej podobe správne adresované sa považujú za doručené:

9.2.1. dňom fyzického odovzdania oznámenia, ak je oznámenie zasielané prostredníctvom kuriéra alebo prevádzkovateľa poštových služieb (s výnimkou zaslania formou doporučenej pošty) alebo doručované osobne; alebo
9.2.2. dňom doručenia potvrdeným na doručenke, ak je oznámenie posielané doporučenou poštou a ak je skutočne doručené; alebo
9.2.3. márnym uplynutím lehoty 5 dní od uloženia oznámenia na príslušnej pobočke pošty, ak sa nepodarí oznámenia zasielané prevádzkovateľom poštových služieb doručiť alebo ak bude prevzatie oznámenia odopreté.

 

9.3. Správa adresovaná prostredníctvom elektronickej pošty sa považuje za doručenú v okamihu, kedy je správa prostredníctvom elektronickej pošty odoslaná, ak nepreukáže adresát správy, že sa správa nedostala do jeho dispozície.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Súčasne je výslovne vylúčená aplikácia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa s obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré mu zaručujú kogentné normy právneho poriadku krajiny jeho obvyklého pobytu.

10.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Predávajúci sprístupní kúpnu zmluvu kupujúcemu spotrebiteľovi na základe jeho písomnej žiadosti.

10.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný poriadok.

10.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie We Got Sneakers s.r.o. Na Pántoch 8542/18 831 06 Bratislava

Bratislava, adresa elektronickej pošty support@offtrendclub.com, telefón +421 911 040 888

.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.3.2021.